Фондация - Равен старт за всички

Към клубът има фондация за подпомагане и развитие на хора и деца със специални нужди и потребности "Равен старт за всички"

Целите на фондацията са:

 • изграждане на дневен център за деца със специални нужди;
 • предоставяне на консултации от специалисти;
 • работа по възстановяване, рехабилитация и интегриране на деца със специални нужди;
 • да съдейства за интелектуалното, духовното и професионално развитие на децата със специални потребности;
 • да разработва проекти и програми за интеграция в обществото на тези деца;
 • да насърчава разбирателството между хората и институциите към техните проблеми.

Фондацията организира и поддържа структура за:

 • създаване на условия за успешно организиране, насърчаване и подпомагане на деца в неравностойно положение и техните родители;
 • организиране и участие в семинари, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики в тази област;
 • организиране и провеждане на събития за предоставяне на фондацията, насочени към разширяване и развитие на дейността и;
 • подпомагане на процеса на придобиване на квалификация и повишаване на квалификацията на персонала на фондацията;
 • консултантски услуги, свързани с дейността на фондацията.

За постигане на своите цели, фондацията може да извършва следната допълнителна стопанска дейност:

 • предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите на фондацията, срещу определено заплащане;
 • изработване и разпространение на материали, които спомагат за постигане на целите на фондацията